Zarząd Oddziału Skierniewickiego SEP w kadencji 2022 -2026

Józef Kobuszewski – Prezes Zarządu
Zbigniew Laska – zastępca Prezesa
Tomasz Wach – skarbnik
Andrzej Kaźmierak – sekretarz
Tadeusz Jagoda – członek
Robert Suchecki – członek

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Skierniewicki
ul. Prymasowska 19 G
96-100 Skierniewice

Poniedziałek – od godziny 8:00 do 14:00
Wtorek – od godziny 8:00 do 14:00
Środa – od godziny 8:00 do 14:00

sepskierniewice@poczta.onet.pl

tel. stac: 46 833 25 23
tel. kom: 601 192 523

Informacja Oddziału Skierniewickiego SEP o zakresie działalności:

INFORMACJA

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Skierniewice jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności, działającym na terenie całego kraju. Wysokiej klasy specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu wykonują usługi oraz współpracują profesjonalnie i terminowo w szerokich zakresach wiedzy technicznej i ekonomicznej:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Skierniewice posiada państwowe komisje egzaminacyjne Nr 196 oraz Nr 197 powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wymienione Komisje egzaminacyjne zgodnie z art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, przeprowadzają przygotowania do egzaminów i egzaminy oraz wydają świadectwa kwalifikacyjne z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych w następujących grupach:

– zakres zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 1 lipca 2022 r. poz. 1392): 

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

1.     urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2.     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym
nie wyższym niż 1 kV;

3.     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

4.     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

5.     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

6.     zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW

7.     Urządzenia elektrotermiczne

8.     urządzenia do elektrolizy

9.     sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

10.   elektryczna sieć trakcyjna;

11.   elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

12.   urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

13.   aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-12

  Prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach, instalacjach i sieciach w zakresie:

   • obsługi, ● konserwacji, ● remontu lub napraw, ● montażu lub demontażu, ● kontrolno – pomiarowym

  Grupa 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

   1.      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy
   nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

   2.      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i mocy
   nie wyższej niż 1800 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

   3.      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz
   z urządzeniami pomocniczymi;

   4.      sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW
   i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;

   5.      sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;

   6.      turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW wraz
   z urządzeniami pomocniczymi;

   7.      turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW wraz
   z urządzeniami pomocniczymi;

   8.      turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW wraz
   z urządzeniami pomocniczymi;

   9.      turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

   10.    przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy
   nie wyższej niż 500 kW;

   11.    przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 500 kW;

   12.    urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy
   nie wyższej niż 500 kW

   13.    urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 500 kW

   14.    pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

   15.    pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 500 kW;

   16.    sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

   17.    sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

   18.    urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

   19.    piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;

   20.    urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;

   21.    aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1-20.

    Prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach, instalacjach i sieciach w zakresie :

    • obsługi, ● konserwacji, ● remontu lub napraw, ● montażu lub demontażu, ● kontrolno – pomiarowym.

    Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

     1.     urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

     2.     urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

     3.     urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

     4.     sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);

     5.     sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);

     6.     urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

     7.     urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;

     8.     przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;

     9.     turbiny gazowe;

     10.   aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

     11.   urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;

     12.   urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;

     13.   instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;

     14.   instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego;

      

      Prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach, instalacjach i sieciach w zakresie:

      • obsługi, ● konserwacji, ● remontu lub napraw, ● montażu lub demontażu, ● kontrolno – pomiarowym

      – zakres zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 1 lipca 2022 r. poz. 1392):

      Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

      • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
      • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
      • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
      • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
      • urządzenia elektrotermiczne;
      • urządzenia do elektrolizy;
      • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
      • elektryczna sieć trakcyjna;
      • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
      • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;
       sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

      Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
      obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

      Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

      • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
      • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
      • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
      • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
      • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
      • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
      • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
      • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw,
       o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
      • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
      • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń
       i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

      Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
      obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

      Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

      • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
      • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
      • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
      • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
      • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);
      • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
      • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
      • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
      • turbiny gazowe;
      • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci,
       urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

      Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
      obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

      Dla zakładów pracy szkolenia i egzaminy organizujemy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Program przygotowania do egzaminów ilość godzin zajęć i egzaminy możemy dostosować do potrzeb i specyfiki zakładu pracy.

      Dla osób z wolnego naboru przygotowania do egzaminów i egzaminy organizujemy w wyznaczonych terminach w naszej sali wykładowej.

      Chcąc ułatwić start życiowy studentów i absolwentów szkół wyższych i średnich o profilu elektrycznym i mechanicznym organizujemy przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji (obsługi) instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kVz grupy 1,
      a także  obsługi urządzeń energetycznych z grupy 2

      Wydane świadectwa kwalifikacyjne posiadają logo „SEP” i są tzw. „uprawnieniami sepowskimi”. 

      Żadna inna organizacja w kraju i za granicą nie ma prawa wydawania świadectw kwalifikacyjnych z logo „SEP” zwanych w praktyce „uprawnieniami sepowskimi”.

      Logo „SEP” i nazwa – Stowarzyszenie Elektryków Polskich są prawnie chronione.

      Świadectwa kwalifikacyjne z logo „SEP” wydawane przez Komisje
      egzaminacyjne SEP są honorowane na całym świecie!

      Zakres wykonywanych prac:

      1. Wykonujemy okresowe (co 5 lat) sprawdzenia instalacji elektrycznej i odgromowej budynków i budowli wraz ze sporządzeniem dokumentacji technicznej projektowej i powykonawczej
      2. Organizujemy szkolenia przygotowujące do egzaminu na wykonywanie pomiarów
       ochronnych i eksploatacyjnych oraz prac montażowych instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych wszystkich napięć. 
      3. Organizujemy szkolenia przygotowujące do egzaminu na wykonywanie badań okresowych i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń energetycznych cieplnych. 
      4. Organizujemy szkolenia przygotowujące do egzaminu na wykonywanie badań okresowych ochronnych i eksploatacyjnych urządzeń energetycznych gazowych. 
      5. Organizujemy szkolenia bhp dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji oraz inne techniczne szkolenia zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.
      6. Organizujemy szkolenia z zakresu funkcjonowania ustawy – Prawo energetyczne. 
      7. Wykonujemy projekty techniczne sieci elektrycznych wszystkich napięć oraz instalacji elektrycznych w budynkach i budowlach. 
      8. Wykonujemy projekty przyłączy elektrycznych wysokich, średnich i niskich napięć. 
      9. Prowadzimy nadzory budowlane projektanckie i inwestorskie. 
      10. Wykonujemy instrukcje współpracy odbiorców energii elektrycznej ze spółkami dystrybucyjnymi.
      11. Wykonujemy audyty energetyczne budynków. 
      12. Wykonujemy certyfikaty energetyczne budynków. 
      13. Wykonujemy okresowe badania dielektryczne gumowego sprzętu izolacyjnego. 
      14. Wykonujemy profesjonalnie wykonujemy badania skutecznej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy uszkodzeniu, ochrony odgromowej i wykonujemy sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych w zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej, urzędach, sklepach itd., wraz ze sporządzeniem dokumentacji technicznej.
      15. Profesjonalnie wykonujemy badania natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach i badania natężenia oświetlenia dróg.
      16. Realizujemy doradztwo techniczne z zakresu eksploatacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej, ciepła i biogazu (wiatraki, elektrownie wiatrowe i wodne, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne biogazownie itd.).
      17. Prowadzimy fachowe doradztwo w zakresie wprowadzania przez odbiorców energii elektrycznej zasady TPA (zmiana dostawcy energii elektrycznej i negocjacje w zakresie obniżenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez odbiorcę).

      WSPIERAJĄCY SEP