Dworzec 1
palac-prymasowski 1
Muzeum 4
RE Żyrardów 3
Shadow

Terminy przygotowania do egzaminu SEP

Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:

– zakres zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 1 lipca 2022 r. poz. 1392):

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

1.     urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2.     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym
nie wyższym niż 1 kV;

3.     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

4.     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

5.     urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

6.     zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW

7.     Urządzenia elektrotermiczne

8.     urządzenia do elektrolizy

9.     sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

10.   elektryczna sieć trakcyjna;

11.   elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

12.   urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

13.   aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-12

  Prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach, instalacjach i sieciach w zakresie:

   • obsługi, ● konserwacji, ● remontu lub napraw, ● montażu lub demontażu, ● kontrolno – pomiarowym

  Grupa 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

   1.      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy
   nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

   2.      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i mocy
   nie wyższej niż 1800 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

   3.      kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz
   z urządzeniami pomocniczymi;

   4.      sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW
   i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;

   5.      sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;

   6.      turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW wraz
   z urządzeniami pomocniczymi;

   7.      turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW wraz
   z urządzeniami pomocniczymi;

   8.      turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW wraz
   z urządzeniami pomocniczymi;

   9.      turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

   10.    przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy
   nie wyższej niż 500 kW;

   11.    przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 500 kW;

   12.    urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy
   nie wyższej niż 500 kW

   13.    urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 500 kW

   14.    pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

   15.    pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 500 kW;

   16.    sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

   17.    sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

   18.    urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

   19.    piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;

   20.    urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;

   21.    aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1-20.

    Prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach, instalacjach i sieciach w zakresie :

    • obsługi, ● konserwacji, ● remontu lub napraw, ● montażu lub demontażu, ● kontrolno – pomiarowym.

    Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

     1.     urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

     2.     urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

     3.     urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

     4.     sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);

     5.     sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);

     6.     urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

     7.     urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;

     8.     przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;

     9.     turbiny gazowe;

     10.   aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

     11.   urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;

     12.   urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;

     13.   instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;

     14.   instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego;

      

      Prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach, instalacjach i sieciach w zakresie:

      • obsługi, ● konserwacji, ● remontu lub napraw, ● montażu lub demontażu, ● kontrolno – pomiarowym

      – zakres zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 1 lipca 2022 r. poz. 1392):

      Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

      • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
      • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
      • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
      • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
      • urządzenia elektrotermiczne;
      • urządzenia do elektrolizy;
      • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
      • elektryczna sieć trakcyjna;
      • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
      • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;
       sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

      Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
      obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

      Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

      • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
      • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
      • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
      • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
      • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
      • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
      • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
      • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw,
       o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
      • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
      • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń
       i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

      Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
      obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

      Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

      • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
      • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
      • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
      • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
      • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);
      • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
      • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
      • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
      • turbiny gazowe;
      • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci,
       urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

      Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
      obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

      Świadectwa kwalifikacyjne z logo „SEP” wydawane przez Komisje egzaminacyjne SEP
      są honorowane na całym świecie!

      Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Skierniewice jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności, działającym na terenie całego kraju. Wysokiej klasy specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu wykonują usługi oraz współpracują profesjonalnie i terminowo w szerokich zakresach wiedzy technicznej i ekonomicznej:

      Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Skierniewice posiada państwowe komisje egzaminacyjne Nr 196 oraz Nr 197 powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wymienione Komisje egzaminacyjne zgodnie z art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, przeprowadzają przygotowania do egzaminów i egzaminy oraz wydają świadectwa kwalifikacyjne z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych.

      KONTAKT

      Czas pracy biura Oddziału Skierniewickiego SEP przy ul. Prymasowskiej 19G
      W każdym tygodniu:
      Poniedziałek – od godziny 8:00 do 14:00
      Wtorek – od godziny 8:00 do 14:00
      Środa – od godziny 8:00 do 14:00

      sepskierniewice@poczta.onet.pl

      tel. stac: 46 833 25 23
      tel. kom: 601 192 523